Recyklát a kamenná drť

Recyklát

Je vyráběný zpracováním kvalitního materiálu z demolic budov a silnic. Díky svým vysokým kompresním hodnotám a nízké specifické hmotnosti představuje průmyslově vyráběný produkt nadprůměrné kvality. Je dodáván v různých frakcích (podle velikosti a zdroje, z kterých byl recyklát vyroben. Tím je dána také velká šířka jeho využití.

Využívá se pro štěrkové nosné vrstvy, které splňují díky svému definovanému složení a kontrolovaným výchozím surovinám požadavky, kladené na výstavbu silnic. Sypané štěrkové vrstvy z recyklátu jsou mimořádně výhodné z hlediska ekonomiky stavby. Recykláty lze bez problémů zpracovat gradery jako nosnou vrstvu. Při dodržení technologických postupů lze z recyklátu vyrábět základní stavební prvky vhodné pro stavby s menší náročností na pevnost v tlaku.

Dále je lze využít pro vyrovnání terénu, pro zához rýh a jam a všude tam, kde je třeba vyrovnat terén tak, aby podloží bylo stabilní, je vhodné použít recyklátu. Tedy sypké hmoty, která se získává rozdrcením starých pevných staveb hmot.

Jeho použitím výrazně snížíte své náklady.

Kamenná drť

Dlouho se kamenná drť, která vzniká jako vedlejší produkt při výrobě kameniva, zakládala na skládky. S vývojem nových stavebních technologií se však došlo k závěrům, že se jedná o vhodný materiál, který se s výhodou využívá k mnoha dalším účelům. Nejvíce

  • pro finální úpravě povrchů parkovišť a obdobných ploch,
  • jako podklad pro pokládání zámkových dlažeb,
  • ale i pro další účely tam, kde je třeba kvalitních sypkých hmot.